top of page
REKISTERI- JA TIETOSUOJALOMAKE

Minna Vauhkonen Photography Oy

Y-tunnus: 3156734-1

minnavauhkonen.com

Yhteyshenkilö:

Minna Vauhkonen

+358 40 830 1450

hello@minnavauhkonen.com

REKISTERIEN NIMET

Henkilötietolain 19 §:n mukainen asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Keräämme tietojasi toimiaksemme, parantaaksemme, ymmärtääksemme ja markkinoidaksemme palveluitamme. Käytämme tietoja asiakaspalvelussa, asiakassuhteen ylläpitämisessä, hoitamisessa ja kehittämisessä, palvelujen toteuttamisessa, tuotteiden ja palvelujen markkinoinnissa.


EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on joko henkilön suostumus (esimerkiksi uutiskirjeen tilaus) tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu edellä luetelluin perustein.

Rekisteri koostuu sivustolla yhteystietonsa jättäneistä käyttäjistä. Rekisterin henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon sekä yrityksen ja asiakkaiden välisen asiakassuhteen hallintaan ja ylläpitoon.
 

KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTEET

Rekisterinpitäjällä on oikeus käsitellä rekisteröityjen henkilötietoja asiakkaan suostumuksella, asiakkaan antaman toimeksiannon, asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella. 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Yhteystiedot; etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, mahdolliset muut tiedot, jotka on kerätty rekisteröidyn suostumuksella.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan henkilöiltä itseltään sivuston lomakkeiden avulla

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen ottaen huomioon henkilötietojen käsittelyn tarkoitus. Asiakas voi myös itse pyytää tietojensa poistoa.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle (yhteystiedot yllä).
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. 
Rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle (yhteystiedot yllä). 
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

bottom of page